De BHV trainer met ruim 25 jaar praktijkervaring

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

    • Cursist(e) : degene die de cursus daadwerkelijk volgt
    • Contractant(e) : degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus
Artikel 2 – Aanmelding

De aanmelding voor een cursus met open inschrijving geschiedt door het inschrijven op de website van De Veiligheidstrainer. De cursist krijgt dan per e-mail een bevestiging en uitnodiging. De factuur die de cursist krijgt toegestuurd dient VOOR de cursus te worden betaald

Voor incompany opleidingen wordt er per e-mail een datum overeengekomen. Hierna ontvangt de contractant(e) een offerte. Door ondertekening van de offerte verklaart de cursist(e) en/of contractant(e) deze algemene inschrijvings- en betalings-voorwaarden te kennen, te accepteren en zich daarmee definitief in te schrijven voor de cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

De Veiligheidstrainer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cursist(e) niet te aanvaarden.

Artikel 3 – Indeling

De cursusplaatsen worden door De Veiligheidstrainer en de contractant(e) vastgesteld. De Veiligheidstrainer behoudt zich het recht voor de indeling van alle cursussen voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Uiteraard zal De Veiligheidstrainer alles in het werk stellen om eventuele nadelige gevolgen van een wijziging van cursusplaats voor de cursist(e) zoveel mogelijk te beperken. De Veiligheidstrainer is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de cursist(e) en/of contractant(e) voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats.

Een cursus gaat door wanneer naar het oordeel van De Veiligheidstrainer voldoende cursisten zullen deelnemen. Bij onvoldoende aanmeldingen is het mogelijk dat de cursus wordt geannuleerd. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. De Veiligheidstrainer biedt u dan een passend alternatief aan.

Artikel 4 – Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die De Veiligheidstrainer in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les worden geweigerd. De Veiligheidstrainer behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een geautoriseerde opleider te laten verzorgen.

Artikel 5 – Cursusgeld

De contractant(e) en/of de cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of de cursus al of niet, geheel of gedeeltelijk wordt gevolgd. Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de contractant(e) en/of cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. (uitgezonderd de bepaling in artikel 9) Verzuim van een cursus geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

Artikel 6 – Reis- en verblijfkosten

Reiskosten zijn in het cursusgeld inbegrepen (tenzij dit anders overeengekomen is)

Artikel 7 – Betaling

De contractant(e) en/of cursist(e) dient  het netto cursusprijs te betalen zoals deze in de factuur of offerte is overeengekomen.

De betalingen van de factuur dienen te geschieden voor de vervaldatum die op de factuur vermeld staan. Bij te late betaling is er een schadevergoeding van 10 % over het factuurbedrag heen verschuldigd met een minimum van € 50,00.

Indien de contractant(e) zich niet houdt aan de betalingsverplichting zal De Veiligheidstrainer de vordering overdragen aan een gerechtelijk deurwaarderskantoor. Alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte zijn voor rekening van de contractant(e) en/of cursist(e).

Onverminderd de betalingsverplichting van de contractant(e) en/of cursist(e) behoudt De Veiligheidstrainer zich het recht voor de cursus op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als de opdrachtgever niet binnen twee maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De diploma’s c.q. certificaten worden niet eerder uitgereikt dan dat de factuur voldaan is. Pas na complete betaling van de factuur zullen de certificaten en/of diploma’s die verlengd moeten worden naar uw worden toegestuurd.

Artikel 8 – Examen

De cursist(e) die niet slaagt voor het examen mag tegen betaling van 50% van het cursusgeld de opleidingscursus opnieuw volgen. Het examengeld dient echter wel volledig voldaan te worden. Dit geldt uitsluitend wanneer de cursist(e) aan alle lessen heeft deelgenomen. Mocht de cursist(e) na dit examen nogmaals niet slagen en de opleidingscursus nogmaals willen volgen, dan moet de volledige cursusprijs betaald worden.

Artikel 9 – Annuleren

Annuleren (opzeggen van de cursus door de contractant(e)) is alleen mogelijk indien binnen 10 dagen na inschrijving per aangetekend schrijven de cursus wordt opgezegd (datum poststempel).

Het tussentijds opschuiven van de cursus is éénmaal en alleen mogelijk als er zeer dringende persoonlijke redenen bestaan. Dit moet schriftelijk gemeld worden aan de directie van De Veiligheidstrainer.

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang cursus berekenen wij 50% van het cursusgeld. Bij afmelding binnen 48 uur  voor aanvang van de cursus zijn wij genoodzaakt om 100% in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachten

In geval van een klacht met betrekking tot de cursus kan men zich binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven wenden tot de directie van De Veiligheidstrainer. Zolang de klacht door De Veiligheidstrainer niet schriftelijk is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van contractant(e) in stand. Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunnen aan een rechter worden voorgelegd.

Artikel 11 – Auteurs- en eigendomsrecht

Van alle door De Veiligheidstrainer verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Veiligheidstrainer. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen op straffe van 3x de totale opleidingskosten. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van De Veiligheidstrainer.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

De Veiligheidstrainer evenals zijn instructeurs zijn te aller tijden nooit aansprakelijk voor handelingen en of doe gedragingen van cursisten waaruit schade en of letsel voortvloeit aan personen of gebouwen waaruit deze ontstaan is. De Veiligheidstrainer is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houden met ( de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training. De Opdrachtgever vrijwaart De Veiligheidstrainer tegen alle aanspraken van derden terzake. Derhalve geschiedt deelname altijd op eigen risico.

Artikel 13 – Inhuren instructeurs

Ingehuurde instructeurs door De Veiligheidstrainer dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De Veiligheidstrainer zal de schade ontstaan tijdens cursussen aan de contractant(e) verhalen op de ingehuurde instructeur.

Artikel 14 – Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst

Contactgegevens

De Veiligheidstrainer

Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht

info@veiligheidstrainer.nl
085 06 08 085
Copyright 2021 De Veiligheidstrainer. Alle rechten voorbehouden
Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign